Entity Framework Tutorial

Learn Microsoft ADO.Net Entity Framework step by step. Learn Entity Framework Core, Entity Framework 6.x Code-First and DB-First approach using simple tutorials.

Category: Entity Framework Tutorial

EF01. Giới thiệu Entity Framework Core - How to get Entity Framework Core

Entity Framework Core viết tắt là EF thư viện cung cấp khả năng ánh xạ đối tượng lập trình với các đối tượng của Cơ sở Dữ liệu (CSDL), cơ bản dùng EF để tạo Database, đọc, ghi, xóa dữ liệu, sử dụng Linq để thực hiện các truy vấn.

superadmin Latest By superadmin 14 January 2022. 0 179 0 0



Close