Discussions Tagged With:linq

Category: Tutorials

LINQ In C# Nhập môn

LINQ là viết tắt của Language Integrated Query. LINQ là một API truy vấn dữ liệu cung cấp khả năng truy vấn các ngôn ngữ .NET với cú pháp tương tự như SQL. Truy vấn LINQ sử dụng bộ sưu tập C# để trả về dữ liệu.

superadmin Latest By superadmin 20 July 2022. 0 78 0 0Close