Múi giờ Việt Nam có phải là +7

  • 48 Views
  • Last Post 09 May 2024
superadmin posted this 22 December 2023

Múi giờ Việt Nam có phải là +7
Đúng nhưng chính xác để hiểu sâu về sự thay đổi này bạn tham khảo tài liệu này . https://timezonedb.com/time-zones/Asia/Ho_Chi_Minh

Tóm gọn : nếu bạn chưa đọc thì múi giờ VN thay đổi theo các thời kì, có lúc +8 có lúc +9 và hiện tại là +7.

Mình có 1 lần xử lý data datetime của ngày sinh của Khách hàng
thì gặp vấn đề với data datetime lưu dạng UTC

Và mình đã code và thử test sử dụng 1 thư viện giải quyết vấn đề convert qua lại data datetime từ UTC sang local time

Đây là code để các bạn tham khảo (code C#):

https://dotnetfiddle.net/KeUUX6

Thu viện sử dụng từ NutGet: NodaTime

Nếu bạn chưa xem link thì code cơ bản vầy:

var vnTimeZone = DateTimeZoneProviders.Tzdb["Asia/Ho_Chi_Minh"];
//Document timezone Việt Nam qua các thời kì https://timezonedb.com/time-zones/Asia/Ho_Chi_Minh

var dateTime = new DateTime(1945, 3, 16, 15, 0, 0, 0); //+9
var localDateTest = new LocalDateTime(dateTime.Year, dateTime.Month, dateTime.Day, dateTime.Hour, dateTime.Minute, dateTime.Second);
var timeTestZone = vnTimeZone.AtStrictly(localDateTest);
var result = dateTime.AddSeconds(timeTestZone.Offset.Seconds);
Console.WriteLine($"Time 1945 input UTC: {timeTestZone}");
Console.WriteLine($"Time 1945 result : {result.ToString("yyyy/MM/dd HH:mm:ss")}");

superadmin posted this 09 May 2024

TestClose