Một trong những diều căn bản mà dev c# cần làm trước tiên là qui ước đặt tên biến, hàng, lớp.

Hãy tuân thủ nhé anh em 

Dưới đây là các qui ước có thể gọi là mãi mãi mình cần nắm nhé 

 //avoid Cần tránh
var Item = new Item();
var ItemList = new List<Item>();

//use nên và mãi nên
var item = new Item();
var items = new List<Item>();   
 //or  
 var itemList = new List<Item>(); 

//To declare a private variable, we use an underline (_)

//avoid tránh nhé anh em 
private int value = 10;

//use
private int _value = 10;

 

    Đây là bảng  Qui ước đặt tên nè: 

    camelCase :  là mình kí tự đầu tiên viết thường Từ kế thì viết hoa 

    PascalCase:  là mình luôn viết hoa chữ cái đầu tiên nhé