Thư viện sử dụng:  https://www.nuget.org/packages/SlackAPI 
Link git: https://github.com/Inumedia/SlackAPI

 

Code

using Newtonsoft.Json;

using SlackAPI;

Console.WriteLine("Hello, World!");

const string TOKEN = "xxx";

var slackClient = new SlackTaskClient(TOKEN);

 

var response = await slackClient.PostMessageAsync("#hethongb", "hello world " + DateTime.Now.ToString());

 Console.WriteLine(JsonConvert.SerializeObject(response));

 

 Vậy cái xxx trong trường TOKEN lấy ở đâu

Đừng hoang mang mình chỉ ngay nè 

Đầu tiên bạn phải tạo 1 app ở slack cách tạo app bạn xem ở đây này : 

Còn có rồi bạn làm theo hướng dẫn của mình này : 

 

1. Vào  https://api.slack.com/apps

2.