Trong code c# khi mình cần khai báo tính toán các thông tin liên quan đến số thì lập trình viên 

hay sử dụng các loại kiểu dữ liệu sau đây : decimal, float và double 

vậy nên khi nào sử dụng và lợi hại thế nào 

When would someone use one of these?

 

Sự khác biệt giữa Decimal, Float và Double trong .NET c # vb.net

Các loại biến Decimal, Double và Float khác nhau về cách chúng lưu trữ các giá trị.

Độ chính xác là sự khác biệt chính trong đó float là kiểu dữ liệu dấu chấm động có độ chính xác đơn (32 bit), double là kiểu dữ liệu dấu chấm động có độ chính xác kép (64 bit) và số thập phân là kiểu dữ liệu dấu chấm động 128 bit.